home-icon/Home / Public orders / Zapytanie Ofertowe nr SDM-WG/34 z dnia 2 sierpnia 2021 r zmienione w dn. 9.08.2021 r.

Zapytanie Ofertowe nr SDM-WG/34 z dnia 2 sierpnia 2021 r zmienione w dn. 9.08.2021 r.

Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19.Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
50 szt. chłodziarek termoelektrycznych 3TE na podstawce TO8 – 12 pin TO812.3MC0404410M,
20 szt. chłodziarek termoelektrycznych 3TE na podstawce TO8 – 12 pin TO812.3MC0605015M,
20 szt. chłodziarek 3TE na podstawce TO8 – 16 pin TO816.3MC0605015M,
50 szt. podstawek TO8 – 12 pin,
50 szt. podstawek TO39 – 8 pin,
20 szt. chłodziarek termoelektrycznych 3TE 3MC06-071-15 na podstawce TO8,
których szczegółowe opisy znajdują się w załącznikach od nr 1 do nr 6 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie określonym w Zapytaniu Ofertowym.

Termin realizacji Zamówienia:
Najszybciej jak to możliwe, nie później niż 10 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
Termin realizacji zamówienia obejmuje gotowość do przekazania towaru Zamawiającemu, odpowiadającego zastosowaniu zasady EXW Incoterms2020.
Zgodnie z zasadą EXW (ex works), za moment dostarczenia towaru uznaje się moment pozostawienia go do dyspozycji kupującego w miejscu wskazanym przez dostawcę (fabryka, zakład etc.).
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej zasady Incoterms2020 (m.in. FCA, DAP etc.), pod warunkiem dotrzymania terminu, o którym mowa powyżej

W dniu 9 sierpnia 2021 r. Zamawiający dokonał zmian postępowania zgodnie z listą zmian podaną w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 11 sierpnia 2021 r.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

UWAGA!
W dniu 17.08.2021r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
RMT Ltd.
603152 Nizhniy Novogrod, Russia