home-icon/Home / Public orders / Zapytanie Ofertowe nr MRC-11_22 z dnia 16 maja 2022 r. zmienione dnia 23 maja 2022 r.

Zapytanie Ofertowe nr MRC-11_22 z dnia 16 maja 2022 r. zmienione dnia 23 maja 2022 r.

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia dostawcy towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Polska matryca dla zastosowań kosmicznych aktywna w podczerwieni” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. nr umowy: POIR.01.01.01-00-0185/20-00 z dnia 24 maja 2021 r. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

– Zamawiający – VIGO Photonics S.A. – zaprasza do złożenia oferty

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
CZĘŚĆ I
5 szt. PCB_cerproto
5 szt. PCB_DECrioDautherboard v1
5 szt. AT_proxy_board
5 szt.. PCB_zasilacz
5 szt. PCB_interposer
CZĘŚĆ II
5 szt. Cer_proto
5 szt. PCB_interposer
5 szt SKP.012.006.2 – upper housing 2.2mm
5 szt. SKP.012.007.2 – lower housing 0.4mm
zgodnie z załącznikiem nr 1A i 1B do niniejszego zapytania ofertowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie udostępniony Wykonawcom, ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, po podpisaniu Umowy o Zachowaniu Poufności, o której mowa w pkt 4.1 niniejszego Zapytania Ofertowego. Zakres dokumentacji objętej umową poufności znajduje się w załączniku nr 1A i 1B do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Link do Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/108992

Termin realizacji Zamówienia:
dla pierwszej części zamówienia – do 3 tygodni od dnia podpisania umowy;
dla drugiej części zamówienia – do 3 tygodni od dnia podpisania umowy
Termin realizacji zamówienia obejmuje przekazanie towaru Zamawiającemu w miejscu wskazanym przez wykonawcę, zgodnie z zasadą EXW Incoterms2020.
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej zasady Incoterms2020. Oferowane warunki dostawy powinny zostać wskazane w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, poprzez wskazanie właściwej zasady Incoterms2020. W przypadku niewskazania ww. zasady przyjmuje się zastosowanie zasady EXW Incoterms2020.

Na oferty czekamy do dnia 26 maja 2022 r.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email:tenders@vigo.com.plz zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail:tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach VIGO z uwzględnieniem strefy czasowej VIGO.

Uwaga! Z uwagi na ograniczoną funkcjonalność portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający wszelkie zmiany dokumentacji Zapytania Ofertowego oraz bieżący, aktualny stan dokumentacji Zapytania Ofertowego będzie publikował na stronie: https://vigophotonics.com/zamowienia-publiczne/z Zamawiający utworzył Zapytanie ofertowe pod tym samym tytułem i numerem.

 

UWAGA!
W dniu 23 maja 2022 r. Zamawiający dokonał zmian w Zapytaniu ofertowym zgodnie z listą zmian. Zmienione pliki są opatrzone datą zmiany.

W dniu 03.06.2022 r Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania:

  • dla części I najlepsza ofertę złożyła firma – Kompania Elektroniczna sp. z o.o.
  • dla części II wszystkie oferty podlegały odrzuceniu ze względu na nie spełnienie wymagań z Zapytania Ofertowego.