home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe ZOZ-9_20 dotyczące rozbudowy zakładu produkcyjno-laboratoryjnego Zamawiającego na potrzeby prowadzenia produkcji zmienione w dniu 18 września 2020 r.

Zapytanie ofertowe ZOZ-9_20 dotyczące rozbudowy zakładu produkcyjno-laboratoryjnego Zamawiającego na potrzeby prowadzenia produkcji zmienione w dniu 18 września 2020 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy rozbudowy zakładu produkcyjno-laboratoryjnego Zamawiającego na potrzeby prowadzenia produkcji w warunkach kontrolowanych ze strefą cleanroom o klasie czystości ISO 6 i ISO 7, w ramach projektu pt. „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu „Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o dofinansowanie z dnia 30 lipca 2019 r. nr POIR.03.02.02-00-1638/18-00).

Przedmiotem zamówienia są prace budowlane związane z rozbudową hali produkcyjnej o część techniczną (oznaczoną w PZT jako B1) oraz magazyn chemii i odpadów chemicznych (oznaczony w PZT jako B2), oraz przygotowanie do modernizacji pomieszczeń polegające na wykonaniu części robót rozbiórkowych.
Szczegółowy opis zamówienia Znajduje się Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego i jest jego nierozłączną częścią.

Szczegółowy opis procedury składania ofert oraz innych czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania zawiera Zapytanie ofertowe oraz Załączniki do Zapytania ofertowego.

Termin wykonania zamówienia: nie później niż 19 tygodni od dnia zawarcia umowy.

 

Z uwagi na ograniczoną funkcjonalność portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający wszelkie zmiany dokumentacji Zapytania Ofertowego oraz bieżący, aktualny stan dokumentacji Zapytania Ofertowego będzie publikował na przedmiotowej stronie. Informacja o tym fakcie znajduje się też na stronie ogłoszenia umieszczonego na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

W dniu 18 września 2020 r. Zamawiający zmienił treść Zapytania ofertowego w zakresie określonym w pliku „lista zmian 20200918”.

Zamawiający z ostrożności przedłużył termin składania ofert do końca dnia 2 października 2020 r.

Na przedmiotowej stronie znajdują się aktualne dokumenty związane z postępowaniem ZOZ-9_20.

Link do ogłoszenia na stronie Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5700

W dniu 22 września 2020 r.  Zamawiający upublicznił odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

W dniu 24 września 2020 r.  Zamawiający upublicznił odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

Odpowiedź znajduje się pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5700?sekcja=pytania

 

Zamawiający informuje, że zakończył postępowanie bez wyboru żadnej z ofert, które spłynęły z powodu braku spełnienia wymogów formalnych.