home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe ZOZ-12_20 z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczące przebudowy zakładu produkcyjno-laboratoryjnego Zamawiającego oraz budowy instalacji cleanroom wraz z infrastrukturą na potrzeby prowadzenia produkcji w warunkach kontrolowanych ze strefą cleanroom ISO 6 i ISO 7

Zapytanie ofertowe ZOZ-12_20 z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczące przebudowy zakładu produkcyjno-laboratoryjnego Zamawiającego oraz budowy instalacji cleanroom wraz z infrastrukturą na potrzeby prowadzenia produkcji w warunkach kontrolowanych ze strefą cleanroom ISO 6 i ISO 7

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy przebudowy zakładu produkcyjno-laboratoryjnego Zamawiającego oraz budowy instalacji cleanroom wraz z infrastrukturą na potrzeby prowadzenia produkcji w warunkach kontrolowanych ze strefą cleanroom o klasie czystości ISO 6 i ISO 7, w ramach projektu pt. „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu „Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o dofinansowanie z dnia 30 lipca 2019 r. nr POIR.03.02.02-00-1638/18-00).

Zamawiający informuje, że z uwagi na złożony charakter Przedmiotu Zamówienia wymagające procesy technologiczne towarzyszące robotom budowlanym oraz konieczność dopasowania procesu inwestycyjnego do funkcjonowania bieżącego przedsiębiorstwa Inwestor zdecydował i przeprowadzeniu postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego i podzielił go na następujące etapy:

I etap – składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, selekcja Wykonawców i zaproszenie maksymalnie wybranych 8 Wykonawców do dialogu konkurencyjnego;

II etap – dialog konkurencyjny z Wykonawcami wybranymi na etapie selekcji. Celem etapu jest uzgodnienie i wprowadzenie ewentualnych modyfikacji: (I) zakresu rozwiązań projektowych przygotowywanych w ramach osobnej procedury trwającej w trakcie postępowania, rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w zakresie umożliwiającym rozpoczęcie robót bezpośrednio po zakończeniu procedury przetargowej; (II) kwestii prawnych i zabezpieczeń finansowych wzoru umowy oraz zabezpieczeń w postaci polis w wyniku wypracowanych rozwiązań projektowych i koncepcyjnych z potencjalnymi Wykonawcami. (III) Terminu realizacji poszczególnych etapów wynikających z harmonogramu inwestorskiego oraz ostatecznej wersji dokumentacji projektowej:

III etap – zaproszenie wybranych uprzednio Wykonawców spełniających wymogi formalne do złożenia ostatecznych ofert i wybór Wykonawcy.

Z uwagi wieloetapowość postępowania Zamawiający zwraca uwagę na konieczność dokładnego zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i załącznikami.

Pełna treść Zapytania Ofertowego znajduje się w załącznikach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Z uwagi na ograniczoną funkcjonalność portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający wszelkie zmiany dokumentacji Zapytania Ofertowego oraz bieżący, aktualny stan dokumentacji Zapytania Ofertowego będzie publikował również na  przedmiotowej stronie.

UWAGA! W dniu 12.02.2021 r. Zamawiający informuje, że kolejnego etapu postępowania (Etap II) zostały zakwalifikowane następujące podmioty (kolejność przypadkowa): 1. Magfarm Group Sp. z o.o. Ul. Kolejowa 49 05-092 Łomianki 2. KLIMAR Sp. z o.o. 36-060 Głogów Małopolski. Rudna Mała 160 3. Klim-Projekt Halina Kowalska Ul. Początkowa 11 lok. 3 04-984 Warszawa 4. FRIZO Sp. z o.o. Ul. Wiertnicza 86 02-952 Warszawa

Termin realizacji:

Umowa zostanie zrealizowana z podziałem na dwie Fazy I i II.

Zamawiający przewiduje termin realizacji całości zamówienia nie dłuższy niż 36 tygodni uwzględniający następujący harmonogram realizacji Zamówienia:

(1) Rozpoczęcie robót budowlanych – nie później niż 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

(2) Przerwa w pracach budowlanych pomiędzy Fazą I a Fazą II uwzględniająca czas na relokację zabudowę maszyn i podłączenie maszyn wynosi 4 tygodnie.

(3) Termin realizacji Fazy II roboty budowlane i instalacyjne: 8 tygodni

(4) Termin przewidziany na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie całości Inwestycji 6 tygodni od dnia zakończenia Fazy II Przedmiotu Umowy.

 Zamawiający informuje, że szczegółowe przedstawienie terminów istotnych dla Zamawiającego znajduje się w Harmonogramie inwestorskim stanowiącym załącznik nr 11 do Zapytania Ofertowego.

Wytyczne które ostatecznie znajdą się w harmonogramie inwestorskim muszą być ściśle respektowane przez Wykonawcę przy planowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego na etapie zadań związanych z pracami budowlanymi. Terminy przedstawione w harmonogramie są terminami maksymalnymi przez co Zamawiający dopuszcza ich skrócenie w ofercie Wykonawcy. Zamawiający przewiduje płatności częściowe w ramach kolejnych cząstkowych odbiorów wynikających z Harmonogramu.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia 27 stycznia 2021.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Dodatkowo Zamawiający informuje o możliwości złożenia oferty (Etap III Zapytania ofertowego) poprzez moduł znajdujący się na stronie ogłoszenia na stronie www. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w sekcji „OFERTY” -> „Utwórz Ofertę”. Złożenie oferty wymaga utworzenia konta i zalogowania.

 

Uwaga! W dniu 9 kwietnia 2021 r. Zamawiający rozpoczął Etap III postępowania. Zamawiający przekazał zaproszenie do składania ofert wybranym uprzednio wykonawcom.

Termin składania ofert 11 maja 2021 r. godzina 8:00

Zamawiający zmienił treść dokumentów postępowania zgodnie z plikiem:”rejestr zmian 9.04.2021 r.”

Obowiązujące pliki posiadają datę 9.04.2021 r. Z uwagi na ograniczoną funkcjonalność portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający wszelkie zmiany dokumentacji Zapytania Ofertowego oraz bieżący, aktualny stan dokumentacji Zapytania Ofertowego opublikował w dniu 9.04.2021 r. jedynie na  bieżącej stronie. 

 

UWAGA! W dniu 16.04.2021 r. Zamawiający opublikował na stronie: https://vigophotonics.com/zamowienia-publiczne/zapytanie-ofertowe-zoz-12_20-z-dnia-22-grudnia-2020-r-dotyczace-przebudowy-zakladu-produkcyjno-laboratoryjnego-zamawiajacego-oraz-budowy-instalacji-cleanroom-wraz-z-infrastruktura-na-potrzeby-prowad/ oraz stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24215 plik z pytaniami i odpowiedziami. Pozostałe pytania z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa zostały przesłane bezpośrednio wszystkim Wykonawcom.

UWAGA! W dniu 22.04.2021 r. Zamawiający opublikował na stronie: https://vigophotonics.com/zamowienia-publiczne/zapytanie-ofertowe-zoz-12_20-z-dnia-22-grudnia-2020-r-dotyczace-przebudowy-zakladu-produkcyjno-laboratoryjnego-zamawiajacego-oraz-budowy-instalacji-cleanroom-wraz-z-infrastruktura-na-potrzeby-prowad/ oraz stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24215 informację o udzielonych odpowiedziach na pytania Oferentów. Pytania z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa zostały przesłane bezpośrednio wszystkim Wykonawcom na adresy mailowe.

UWAGA! W dniu 26.04.2021 r. Zamawiający opublikował na stronie: https://vigophotonics.com/zamowienia-publiczne/zapytanie-ofertowe-zoz-12_20-z-dnia-22-grudnia-2020-r-dotyczace-przebudowy-zakladu-produkcyjno-laboratoryjnego-zamawiajacego-oraz-budowy-instalacji-cleanroom-wraz-z-infrastruktura-na-potrzeby-prowad/ oraz stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24215 informację o udzielonych odpowiedziach na pytania Oferentów. Pytania z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa zostały przesłane bezpośrednio wszystkim Wykonawcom na adresy mailowe.

UWAGA! W dniu 29.04.2021 r. Zamawiający opublikował na stronie: https://vigophotonics.com/zamowienia-publiczne/zapytanie-ofertowe-zoz-12_20-z-dnia-22-grudnia-2020-r-dotyczace-przebudowy-zakladu-produkcyjno-laboratoryjnego-zamawiajacego-oraz-budowy-instalacji-cleanroom-wraz-z-infrastruktura-na-potrzeby-prowad/ oraz stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24215 informację o udzielonych odpowiedziach na pytania Oferentów. Pytania z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa zostały przesłane bezpośrednio wszystkim Wykonawcom na adresy mailowe.

UWAGA! W dniu 5.05.2021 r. Zamawiający opublikował na stronie: https://vigophotonics.com/zamowienia-publiczne/zapytanie-ofertowe-zoz-12_20-z-dnia-22-grudnia-2020-r-dotyczace-przebudowy-zakladu-produkcyjno-laboratoryjnego-zamawiajacego-oraz-budowy-instalacji-cleanroom-wraz-z-infrastruktura-na-potrzeby-prowad/ oraz stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24215 informację o udzielonych odpowiedziach na pytania Oferentów. Pytania z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa zostały przesłane bezpośrednio wszystkim Wykonawcom na adresy mailowe. Część pytań została opublikowana na stronie https://vigophotonics.com/o-nas/zamowienia/?vigoPublicOrder=25664. Dodatkowo, Zamawiający informuje o korekcie załącznika do Zapytania ofertowego Tabela Ofertowa poprzez usunięcie błędu formuły znajdującej się w pliku. Zamawiający informuje, że w związku z koniecznością poprawienia formuły w tabeli ofertowej przedstawia poprawioną formułę. Nowa Tabela ofertowa zawiera w nazwie pliku datę publikacji. Poprawiona jest jedynie formuła obliczeniowa. Układ tabeli się nie zmienił. W sytuacji posiadania już wypełnionej starej tabeli należy skopiować pozycje do nowej. Tabela ofertowa została opublikowana na stronie: https://vigophotonics.com/o-nas/zamowienia/?vigoPublicOrder=25664 plik: „Tabela ofertowa 5052021”

UWAGA! W dniu 6.05.2021 r. Zamawiający opublikował na stronie: https://vigophotonics.com/zamowienia-publiczne/zapytanie-ofertowe-zoz-12_20-z-dnia-22-grudnia-2020-r-dotyczace-przebudowy-zakladu-produkcyjno-laboratoryjnego-zamawiajacego-oraz-budowy-instalacji-cleanroom-wraz-z-infrastruktura-na-potrzeby-prowad/ oraz stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24215 informację o udzielonych odpowiedziach na pytania Oferentów. Pytania z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa zostały przesłane bezpośrednio wszystkim Wykonawcom na adresy mailowe.

UWAGA! W dniu 7.05.2021 r. Zamawiający opublikował na stronie: https://vigophotonics.com/zamowienia-publiczne/zapytanie-ofertowe-zoz-12_20-z-dnia-22-grudnia-2020-r-dotyczace-przebudowy-zakladu-produkcyjno-laboratoryjnego-zamawiajacego-oraz-budowy-instalacji-cleanroom-wraz-z-infrastruktura-na-potrzeby-prowad/  oraz stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24215 informację o udzielonych odpowiedziach na pytania Oferentów. Pytania z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa zostały przesłane bezpośrednio wszystkim Wykonawcom na adresy mailowe. Część pytań została opublikowana na stronie https://vigophotonics.com/zamowienia-publiczne/zapytanie-ofertowe-zoz-12_20-z-dnia-22-grudnia-2020-r-dotyczace-przebudowy-zakladu-produkcyjno-laboratoryjnego-zamawiajacego-oraz-budowy-instalacji-cleanroom-wraz-z-infrastruktura-na-potrzeby-prowad/

UWAGA! W dniu 10.05.2021 r. Zamawiający opublikował na stronie: https://vigophotonics.com/zamowienia-publiczne/zapytanie-ofertowe-zoz-12_20-z-dnia-22-grudnia-2020-r-dotyczace-przebudowy-zakladu-produkcyjno-laboratoryjnego-zamawiajacego-oraz-budowy-instalacji-cleanroom-wraz-z-infrastruktura-na-potrzeby-prowad/ oraz stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24215 informację o zmianie treści Zapytania ofertowego. Z uwagi na nieistotny dla złożenia oferty aspekt zmienia się termin składania ofert jedynie ze względów technicznych tj do dnia 11 maja 2021 r. do godziny 8:00

Zmieniony plik i lista zmian znajduje się z datą aktualizacji na stronie Zamawiającego  https://vigophotonics.com/zamowienia-publiczne/zapytanie-ofertowe-zoz-12_20-z-dnia-22-grudnia-2020-r-dotyczace-przebudowy-zakladu-produkcyjno-laboratoryjnego-zamawiajacego-oraz-budowy-instalacji-cleanroom-wraz-z-infrastruktura-na-potrzeby-prowad

 

UWAGA! Przetarg został rozstrzygnięty.
Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:

KLIMAR Sp. z o.o.
36-060 Głogów Młp.
Rudna Mała 160

Cena netto oferty -13 143 000 PLN