home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr ZOZ-02_16 z dnia 07.09.2016

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-02_16 z dnia 07.09.2016

Poniższe zapytanie ofertowe dotyczy świadczenia usług inwestora zastępczego dla VIGO Photonics S.A. w celu realizacji inwestycji obejmującej budowę i wyposażenie nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych (zwiększenie czystości technologicznej, zwiększenie efektywności produkcji, standaryzacja produkcji, osiągnięcie masowej skali produkcji) o docelowej wydajności ok. 100 tys. sztuk detektorów rocznie, w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miło nam poinformować, że w ramach przeprowadzonego postępowania na pełnienie funkcji inwestora zastępczego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SAFEGE S.A.S., która w ocenie uzyskała największą ilość uzyskanych punktów.

 

Lista ofert na świadczenie usług inwestora zastępczego dla VIGO Photonics S.A. złożonych w terminie

 

W związku z wyjaśnieniami wskazanymi w Wyjaśnieniach do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZOZ_02_16 IV, zmianie ulega Załącznik nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZOZ-02_16 e. wykaz usług

 

W związku z wyjaśnieniami i modyfikacjami wskazanymi w Wyjaśnieniach do pytań oferentów do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZOZ-02_16 II, zmianie ulega wzorcowa umowa o pełnienie funkcji inwestora zastępczego stanowiąca załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego z dnia 7 września 2016 roku, nr ZOZ-02_16. W konsekwencji, zgodnie z punktem 17.2 Zapytania Ofertowego, Zamawiający niniejszym wydłuża termin składania ofert do dnia 26 września 2016 roku do godziny 10:00

 

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-02_16 dotyczące świadczenia usług inwestora zastępczego w celu realizacji I etapu inwestycji obejmującej budowę nowego zakładu produkcyjnego dla VIGO Photonics S.A.

 

Inwestycja obejmuje budowę i wyposażenie nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych (zwiększenie czystości technologicznej, zwiększenie efektywności produkcji, standaryzacja produkcji, osiągnięcie masowej skali produkcji) o docelowej wydajności ok. 100 tys. sztuk detektorów rocznie, w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zawiera 10 dokumentów. Prosimy potencjalnych zainteresowanych o zapoznanie się z ich treścią.

Prosimy o składanie ofert w przeciągu 14 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia.

Ofertę należy złożyć:

1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu,

lub

2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl