home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr TMS-MRP/4 z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniono dnia 1 lutego 2022 r.na dostawę chłodziarek termoelektrycznych

Zapytanie ofertowe nr TMS-MRP/4 z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniono dnia 1 lutego 2022 r.na dostawę chłodziarek termoelektrycznych

Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy pomiarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni (akronim; MIRPIC)”. Nr umowy TECHMATSTRATEG-III/0026/2019-0 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

  • Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego chłodziarek termoelektrycznych, których szczegółowy opis znajduję się w załączniku nr 1  do Zapytania Ofertowego.

Termin wykonania:
Najszybciej jak to możliwe, nie później niż 10 tygodnie od dnia złożenia zamówienia.
Termin realizacji zamówienia obejmuje gotowość do przekazania towaru Zamawiającemu, odpowiadającego zastosowaniu zasady EXW Incoterms2020.
Zgodnie z zasadą EXW (ex works), za moment dostarczenia towaru uznaje się moment pozostawienia go do dyspozycji kupującego w miejscu wskazanym przez dostawcę (fabryka, zakład etc.).
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej zasady Incoterms2020 (m.in. FCA, DAP etc.), pod warunkiem dotrzymania terminu, o którym mowa powyżej.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 2 lutego 2022 r.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis Zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach do publikacji.

UWAGA!
W dniu 01.02.2022 r. Zamawiający zmienił treść Zapytania Ofertowego. Pliki aktualne to pliki zawierające ostatnią datę zmiany lub nie zawierające daty zmiany jeśli nie były aktualizowane.
Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia: 3 lutego 2022 r.

Zamawiający w dniu 07.02.2022 r. dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
RMT Ltd.
603152 Nizhniy Novogrod, Russia
Floor 4-5, 22D Larina Str.