home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr RPO-WG/12 z dnia 20 stycznia 2021 r. na dostawę: Chłodziarka termoelektryczna 2TE na podstawce TO8 12 pin 50 szt Chłodziarka termoelektryczna 4TE na podstawce TO8 12 pin 50 szt Podstawka TO8 200 szt zmienione w dn. 27.01.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr RPO-WG/12 z dnia 20 stycznia 2021 r. na dostawę: Chłodziarka termoelektryczna 2TE na podstawce TO8 12 pin 50 szt Chłodziarka termoelektryczna 4TE na podstawce TO8 12 pin 50 szt Podstawka TO8 200 szt zmienione w dn. 27.01.2021 r.

Opis

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą “Wieloelementowe detektory podczerwieni do bezkontaktowej diagnostyki multifunkcjonalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), nr wniosku o dofinansowanie:RPMA.01.02.00-14-b451/18 umowa z dnia 28 lutego 2020 r. nr: RPMA.01.02.00-14-b451/18 zawarta z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chłodziarek termoelektrycznych w ilości: Chłodziarka termoelektryczna 2TE na podstawce TO8 12 pin 50 szt Chłodziarka termoelektryczna 4TE na podstawce TO8 12 pin 50 szt Podstawka TO8 200 szt zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Procedura przetargowa znajduje się w Zapytaniu Ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Okres gwarancji

brak określonego wymogu

Kody CPV

31711100-4 Elektroniczne elementy składowe

Procedura przetargowa znajduje się w Zapytaniu Ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

UWAGA! W dniu 27 stycznia 2021 r. Zamawiający dokonał zmian w Zapytaniu ofertowym w zakresie wskazanym w pliku „lista zmian list of changes 20210127”.

Z uwagi na ograniczoną funkcjonalność portalu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający wszelkie zmiany dokumentacji Zapytania Ofertowego oraz bieżący, aktualny stan dokumentacji Zapytania Ofertowego opublikował i będzie publikował na stronie https://vigophotonics.com/o-nas/zamowienia/?vigoPublicOrder=25942

Przedłużono termin składania ofert do 1.02.2021 r.

Link do postępowania na Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/27853