home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe SDM-WG/21 z dn. 20 kwietnia 2021 r. na dostawę chłodziarek termoelektrycznych zmienione dnia 29.04.2021 r.

Zapytanie ofertowe SDM-WG/21 z dn. 20 kwietnia 2021 r. na dostawę chłodziarek termoelektrycznych zmienione dnia 29.04.2021 r.

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia dostawcy towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „„Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Zamawiający – VIGO Photonics S.A. – zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego chłodziarek termoelektrycznych, których szczegółowy opis w tym ilośći, znajduję się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego

Termin realizacji Zamówienia:

Najszybciej jak to możliwe nie później niż 14 tygodni od dnia złożenia zamówienia.Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy FCA Incoterms 2020. FCA (free carrier) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kuriera lub innej osoby wyznaczonej przez kupującego na terenie wskazanym przez dostawcę.

Uwaga w dniu 26.04.2021 r. Zamawiajacy zmienił treść zapytania zgodnie z listą zmian.

Zmienione pliki zawierają datę 26.04.2021 r.

Uwaga w dniu 29.04.2021 r. Zamawiajacy zmienił treść zapytania zgodnie z listą zmian.

Zmienione pliki zawierają datę 29.04.2021 r.

Termin składania ofert 4.05.2021 r. 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Zamawiający załącza Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji angielskiej oraz polskiej.

UWAGA!
W dniu 10.05.2021r Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
RMT Ltd.
603152 Nizhniy Novogrod, Russia
Floor 4-5, 22D Larina Str.