home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe PMR-1_21 dn. 6 maja 2021 r. na dostawę chłodziarek termoelektrycznych

Zapytanie ofertowe PMR-1_21 dn. 6 maja 2021 r. na dostawę chłodziarek termoelektrycznych

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Opracowanie wysokotemperaturowych detektorów podczerwieni wykorzystujących wzmocnienie plazmonowe (akronim PEMIR)” wybranego w ramach 4. Konkursu Programu Współpraca Polska – Turcja współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr. Umowy: POLTUR4/PEMIR/2/2021 Zamawiający – VIGO Photonics S.A. – zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego chłodziarek termoelektrycznych, których szczegółowy opis w tym ilośći, znajduję się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego

Termin realizacji Zamówienia:

10 tygodni od dnia złożenia zamówienia.Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy FCA Incoterms 2020. FCA (free carrier) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kuriera lub innej osoby wyznaczonej przez kupującego na terenie wskazanym przez dostawcę.

 

Termin składania ofert 13.05.2021 r. 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Zamawiający załącza Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji angielskiej oraz polskiej.