home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr ZOZ-11_20 z dnia 27 listopada 2020 r. na dostawę naświetlarki do centrowania masek do definiowania geometrii chipów poprzez naświetlanie fotorezystu i nanoimprintu UV struktur półprzewodnikowych oraz wyrównywanie płytek półprzewodnikowych w ramach stanowiska do fotolitografii

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-11_20 z dnia 27 listopada 2020 r. na dostawę naświetlarki do centrowania masek do definiowania geometrii chipów poprzez naświetlanie fotorezystu i nanoimprintu UV struktur półprzewodnikowych oraz wyrównywanie płytek półprzewodnikowych w ramach stanowiska do fotolitografii

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, wraz z podłączeniem,  uruchomieniem i szkoleniem rozruchowym pracowników, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu „Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o dofinansowanie z dnia 30 lipca 2019 r. nr POIR.03.02.02-00-1638/18-00) w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Towary potrzebne do realizacji to naświetlarka do centrowania masek do definiowania geometrii chipów poprzez naświetlanie fotorezystu i nanoimprintu UV struktur półprzewodnikowych oraz wyrównywanie płytek półprzewodnikowych w ramach stanowiska do fotolitografii, zgodnie ze specyfikacją zawartą w punkcie 5 opisu przedmiotu zamówienia oraz przygotowanie rozruchowe operatorów zgodnie z listą zawartą w punkcie 2.7 opisu przedmiotu zamówienia (wg. Wymogów i specyfikacji technicznej zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia).

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zamówienia.

Termin realizacji Zamówienia: do 25 tygodni od dnia podpisania umowy.

Kod według Wspólnego słownika zamówień (CPV)

38810000-6 – Urządzenia sterujące procesem przemysłowym

Termin składania ofert

    • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 grudnia 2020 r.
    • Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Z uwagi na ograniczoną funkcjonalność portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający wszelkie zmiany dokumentacji Zapytania Ofertowego oraz bieżący, aktualny stan dokumentacji Zapytania Ofertowego będzie publikował również na stronie https://vigophotonics.com/o-nas/zamowienia/. Informacja o tym fakcie znajduje się też na stronie ogłoszenia umieszczonego na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/19122

W dniu 9.12.2020 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Plik z pytaniami i odpowiedziami na stronie w pliku „Pytania-i-odpowiedzi-z-dnia-9-grudnia-2020-r.docx”

Zamawiający informuje:

najlepszą ofertę złożył:

COMEF Sp. z o.o. Sp.k

Katowice

cena: 408 000,00 euro netto.