home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr WN-WS/6 z dnia 14 grudnia 2021 r. dostawę gazu PH3

Zapytanie ofertowe nr WN-WS/6 z dnia 14 grudnia 2021 r. dostawę gazu PH3

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Długofalowe lasery VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) do transmisji światłowodowej” (akronim WikiNet), wybranego w ramach VII konkursu polsko-izraelskiego, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego gazu – fosforowodoru (PH3), którego szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego

Termin realizacji Zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 1 października 2022 r.
Termin realizacji zamówienia jest zastrzeżony na korzyść Zamawiającego. Wykonawca może, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, dostarczyć zamówiony towar przed wskazanym wyżej terminem, jednak w braku powyższej zgody, dostawa powinna nastąpić dokładnie w dniu 1 października 2022 r.

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 21 grudnia 2021 r.

Zasady postępowania opisane są szczegółowo w załączonym pliku w wersji polskiej i angielskiej.

UWAGA!
W dniu 23.12.2021 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania , najlepszą ofertę złożyła firma:
Nippon Gases Belgium NV
Nijverheidsstraat 4
2260 Oevel Belgium