home-icon/Home / Public orders / Zapytanie Ofertowe nr RPO-WG/22 z dnia 9 listopada 2021 r.

Zapytanie Ofertowe nr RPO-WG/22 z dnia 9 listopada 2021 r.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wieloelementowe detektory podczerwieni do bezkontaktowej diagnostyki multifunkcjonalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), nr wniosku o dofinansowanie:RPMA.01.02.00-14-b451/18 umowa z dnia 28 lutego 2020 r. nr: RPMA.01.02.00-14-b451/18 zawarta z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnych elementów mechanicznych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i wymogami wynikającymi z niniejszego Zapytania Ofertowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 listopada 2021 r.

Termin realizacji: najszybciej jak to możliwe, nie później niż 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zamówienia obejmuje gotowość do przekazania towaru Zamawiającemu, odpowiadającego zastosowaniu zasady EXW Incoterms2020.
Zgodnie z zasadą EXW (ex works), za moment dostarczenia towaru uznaje się moment pozostawienia go do dyspozycji kupującego w miejscu wskazanym przez dostawcę (fabryka, zakład etc.)
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej zasady Incoterms2020 (m.in. FCA, DAP etc.), pod warunkiem dotrzymania terminu, o którym mowa powyżej.

Szczegółowy opis Zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym  i załącznikach  do ogłoszenia.
Link do Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/78428

 

Najlepszą ofertę złożył:

Wykonawca:
2 Photons Adam Jurczuk
Ul. Cebertowicza 11/17,
80-809 Gdańsk
NIP:543-109-46-46
REGON: 050868975

Cena netto: 8 725,69 EURO