home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr MRC-2_21 z dnia 11 czerwca 2021 r. na dostawę półprzewodnikowych płytek podłożowych

Zapytanie ofertowe nr MRC-2_21 z dnia 11 czerwca 2021 r. na dostawę półprzewodnikowych płytek podłożowych

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia dostawcy towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Polska matryca dla zastosowań kosmicznych aktywna w podczerwieni” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. nr umowy: POIR.01.01.01-00-0185/20-00 z dnia 24 maja 2021 r. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

– Zamawiający – VIGO Photonics S.A. – zaprasza do złożenia oferty

Przedmiotem zamówienia jest dostawa półprzewodnikowych płytek podłożowych zgodne ze specyfikacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia.

Link do Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/53465

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Najszybciej jak to możliwe, nie później niż 8 tygodni od dnia podpisania
umowy. Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy EXW Incoterms 2020. EXW (ex works)
tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego na terenie
wskazanym przez dostawcę (fabryka, zakład itp.).

Na oferty czekamy do 18 czerwca 2021 r.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.plz zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail:vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach VIGO z uwzględnieniem strefy czasowej VIGO.

Uwaga! Z uwagi na ograniczoną funkcjonalność portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający wszelkie zmiany dokumentacji Zapytania Ofertowego oraz bieżący, aktualny stan dokumentacji Zapytania Ofertowego będzie publikował na stronie: https://vigophotonics.com/zamowienia-publiczne/zapytanie-ofertowe-nr-mrc-2-z-dnia-11-czerwca-2021-r-polprzewodnikowych-plytek-podlozowych/ Zamawiający utworzył Zapytanie ofertowe pod tym samym tytułem i numerem.