home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe MRN-WS/5 z dnia 21 czerwca 2021 r. na dostawę związków metaloorganicznych w specjalistycznych pojemnikach

Zapytanie ofertowe MRN-WS/5 z dnia 21 czerwca 2021 r. na dostawę związków metaloorganicznych w specjalistycznych pojemnikach

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia dostawcy towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Nowe przezroczyste elektrody dla laserów VCSEL” w ramach konkursu: „M-era-Net” akronim projektu TRAVEL, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju- umowa z dnia 22 lutego 2021 r. – M-Era-Net2/2019/9/2020

Zamawiający – VIGO Photonics S.A. – zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa związków metaloorganicznych w specjalistycznych pojemnikach (bubbler), zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 – prosimy o przedstawienie oferty – zgodnie z załączonym Zapytaniem Ofertowym i opisem przedmiotu zamówienia.

 

Oczekujemy na oferty zgodnie z załączonym formularzem oferty (opatrzonym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, wraz z dokumentami potwierdzającymi sposób reprezentacji).

Termin składania ofert: 25 czerwca 2021 r.

Ofertę należy złożyć: 1) na piśmie w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ale jeżeli oferta zostanie wysłana pocztą, decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego,
lub 2) drogą elektroniczną na adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl, z zastrzeżeniem maksymalnego rozmiaru jednej wiadomości 25 MB.
lub 3) pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem, z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekraczać 25 MB – w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną, o której mowa w pkt 2) i 3) w celu zachowania terminu składania ofert, decydującą datą jest data rejestracji wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego, z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

 

UWAGA!
W dniu 28.06.2021 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania. Najlepszą ofertę złożyła firma:

DOCKWEILER CHEMICALS GmbH
Emil-von-Behring Strasse 76
Goerzhaeuser Hof | Gebaeude M217
35041 Marburg | German