home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe TSM-WS/3 z dnia 8 grudnia 2020 r. na dostawę związków metaloorganicznych w specjalistycznych pojemnikach (bubbler)

Zapytanie ofertowe TSM-WS/3 z dnia 8 grudnia 2020 r. na dostawę związków metaloorganicznych w specjalistycznych pojemnikach (bubbler)

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę

do siedziby Zamawiającego związków metaloorganicznych w specjalistycznych pojemnikach (bubbler), których szczegółowy opis znajduję się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

–  Zamawiający – VIGO Photonics S.A.  –  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

5 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Termin składania ofert: 14.12.2020 r.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami załączono w wersji polskiej i angielskiej.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą „Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości” w ramach konkursu TECHMATSTRATEG1/2017, umowa o dofinansowanie z dnia 18 grudnia 2017 r. nr TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Zamawiający informuje, że najlepszą ofertę w postępowaniu złożył:

DOCKWEILER CHEMICALS GmbH
Emil-von-Behring-Strasse 76

Goerzhaeuser Hof | Gebaeude M217

35041 Marburg  Niemcy