home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe SDM-WG/16 z dnia 26 lutego 2021 r. na dostawe okien ZnSe, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego

Zapytanie ofertowe SDM-WG/16 z dnia 26 lutego 2021 r. na dostawe okien ZnSe, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa okna ZnSe, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego

tj.: Okno ZnSe AR o średnicy 50,8 mm i grubości 0,8 mm ilość: 20 szt.

Termin wykonania zamówienia

10 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy EXW  Incoterms 2020. EXW (ex works) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego na terenie wskazanym przez dostawcę (fabryka, zakład itp.).

Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 4 marca 2021 r.
Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

UWAGA!
W toku postępowania nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.