home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe numer SDM-WS/29 z dnia 13 października 2020 r. zmienione w dn. 20 października 2020 r.

Zapytanie ofertowe numer SDM-WS/29 z dnia 13 października 2020 r. zmienione w dn. 20 października 2020 r.

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę usługi processingu struktur epitaksjalnych z materiałów związków III-V typu VCSEL według parametrów określonych przez Zamawiającego.

– Zamawiający – VIGO Photonics S.A. – zaprasza do złożenia oferty

Uwaga! Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 27 października 2020 r. 

Termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do 18 grudnia 2020 r.
Wykonawca zrealizuje poszczególne partie zamówienia w terminie 7 dni roboczych od dnia zlecenia ich przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ostatecznego terminu wykonania umowy wskazanego powyżej.  

Termin składania ofert:  do 27 października  2020 r.

Ofertę należy złożyć:
1) na piśmie w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, natomiast w przypadku przesłania oferty pocztą, o terminie doręczenia oferty decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu
lub
2) e-mail na adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z maksymalnie jednym plikiem 25 MB w wiadomości.
lub
3) pocztą elektroniczną na adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym certyfikatem kwalifikowanym, z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. 2) i 3) w celu dotrzymania terminu składania ofert, decyduje data rejestracji e-mailowej na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego

Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu przetargu:

Najwyższą sumę punktów według obranego kryterium uzyskała oferta:

Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki – Sieć Badawcza Łukasiewicz

Al. Lotników 32/46, 00-668 Warszawa, KRS: 865821, NIP: 5213910680, REGON: 387374918