home-icon/Home / Public orders / Zapytanie Ofertowe nr SDM-WS/45 z dnia 5 maja 2021 r. dotyczące profilowania wgłębnego SIMS dla domieszek i zanieczyszczeń oraz potrzebnych pierwiastków w strukturach warstw epitaksjalnych zmieniono dnia 11 maja 2021 r.

Zapytanie Ofertowe nr SDM-WS/45 z dnia 5 maja 2021 r. dotyczące profilowania wgłębnego SIMS dla domieszek i zanieczyszczeń oraz potrzebnych pierwiastków w strukturach warstw epitaksjalnych zmieniono dnia 11 maja 2021 r.

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,  KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179.

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia dostawcy towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zamawiający – VIGO Photonics S.A. – zaprasza do składania ofert:

przedmiotem zamówienia jest  profilowanie wgłębne SIMS dla domieszek i zanieczyszczeń oraz potrzebnych pierwiastków w strukturach warstw epitaksjalnych, którego szczegółowy opis znajduje się w punkcie 2.3 Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia: 5 miesięcy od dnia złożenia zamówienia.

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu wyniki przedmiotu zamówienia w postaci raportu (profilu wgłębnego wraz z analizą) w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania poszczególnej struktury lub ich grupy.

 Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 13 maja 2021 r.

Zamawiający prezentuje zapytanie ofertowe w języku polskim i angielskim.

Szczegóły postępowania w pliku Zapytanie ofertowe.

 

UWAGA!

W dniu 11.05.2021r. Zamawiający zmienił treść Zapytania ofertowego zgodnie z załączoną listą zmian.

Rozstrzygnięcie:

W dniu 21.05.2021 r. Zamawiający informuje, że dokonał wyboru dostawcy:

Loughborough Surface Analysis Ltd
Pegasus House, Prince William Road
Loughborough, Leicestershire, LE11 5GU, UK