home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe WN-WS/1 z dnia 9.02.2021 r. na dostawę dostawę części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4

Zapytanie ofertowe WN-WS/1 z dnia 9.02.2021 r. na dostawę dostawę części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę

części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4

–  Zamawiający – VIGO Photonics S.A.  –  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

16 tygodni od dnia złożenia zamówienia (zawarcia umowy).

Termin składania ofert: 16.02.2021 r. 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami załączono w wersji polskiej i angielskiej.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Długofalowe lasery VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) do transmisji światłowodowej (akronim WikiNet) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.