home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr ZOZ_07_17 z dnia 23.06.2017

Zapytanie ofertowe nr ZOZ_07_17 z dnia 23.06.2017

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego, zgodnie z art. 34 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014r. poz. 1620, z póżn. zm.) oraz wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe wydanymi przez NCBiR, dla projektu nr POIR.OI .01.01-00-0389/15-00 pod nazwą „Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.