home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr TMS-MRP/11 z dnia 24.10.2022

Zapytanie ofertowe nr TMS-MRP/11 z dnia 24.10.2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 17 sztuk fotomasek chromowych ze szkła sodowego, wym.4″x4″x 0.06″

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim inwestycji  w ramach projektu “Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni (akronim; MIRPIC)” zawartej z Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
– 17 szt fotomasek 4”.


Termin realizacji Zamówienia:
do 30.12.2023 r. od dnia podpisania umowy

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.10.2022

Ofertę należy złożyć: 

1) ofertę w formie w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics S. A., ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, z zastrzeżeniem, że w przypadku przesłania oferty pocztą, o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty;

2) ofertę w formie dokumentowej oraz w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy złożyć na adres e-mail: tenders@vigo.com.pl, z zastrzeżeniem że o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data zarejestrowania wiadomości na serwerach Zamawiającego. Maksymalny rozmiar jednej wiadomości e-mail nie może przekroczyć 25 MB.

This request for proposals concerns a supply of goods required for a comprehensive implementation by VIGO Photonics Spółka Akcyjna (a joint-stock company) with its registered office in Ożarów Mazowiecki of the project named  “Integrated photonics chip technologies for the mid-infrared range (acronym; MIRPIC) with the Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


The subject of the order is the supply of:
–  17 pcs. photomask 4”.

Time-limit for completion of the Contract:
until 30.12.2023 from the date of signing the contract


The tender should be submitted by: 31.10.2022

The offer should be submitted

1) the offer in writing should be submitted in the headquarters of the Ordering Party: VIGO Photonics S.A., Poznańska 129/133 Street, 05-850 Ożarów Mazowiecki, and if the offer is sent by post, the date of delivery of the offer to the Ordering Party is decisive for meeting the submission deadline;

2) the offer in documentary form or electronic form (with a qualified electronic signature) should be sent to the e-mail address: tenders@vigo.com.pl, with note that the moment of registration of the offer on the Ordering Party’s servers is decisive for meeting the submission deadline. Maximum size of one e-mail cannot exceed 25 MB.

 

Request for proposal

Att 1 – Order description

Att 2 – Offer form

Att 3 – Power of attorney form

Zapytanie ofertowe

Zał 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał 2 – Wzór formularza ofertowego

Zał 3 – Wzór pełnomocnictwa