home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr TMS-MRP/11 z dnia16.11.2022

Zapytanie ofertowe nr TMS-MRP/11 z dnia 16.11.2022

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim inwestycji  w ramach projektu “Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni (akronim; MIRPIC)” zawartej z Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Przedmiotem zamówienia jest dostawa 17 szt. fotomasek chromowych..


Termin realizacji Zamówienia:
do 30.12.2023 od dnia podpisania umowy

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.11.2022

Ofertę należy złożyć: 

1) ofertę w formie w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics S. A., ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, z zastrzeżeniem, że w przypadku przesłania oferty pocztą, o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty;

2) ofertę w formie dokumentowej oraz w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy złożyć na adres e-mail: tenders@vigo.com.pl, z zastrzeżeniem że o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data zarejestrowania wiadomości na serwerach Zamawiającego. Maksymalny rozmiar jednej wiadomości e-mail nie może przekroczyć 25 MB.

This request for proposals concerns a supply of goods required for a comprehensive implementation by VIGO Photonics Spółka Akcyjna (a joint-stock company) with its registered office in Ożarów Mazowiecki of the project named  “Integrated photonics chip technologies for the mid-infrared range (acronym; MIRPIC)” with the Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


The subject of the order is the supply of 17 pcs. photomask soda lime.

Time-limit for completion of the Contract:
until 30.12.2023 from the date of signing the contract.


The tender should be submitted by: 23.11.2022

The offer should be submitted

1) the offer in writing should be submitted in the headquarters of the Ordering Party: VIGO Photonics S.A., Poznańska 129/133 Street, 05-850 Ożarów Mazowiecki, and if the offer is sent by post, the date of delivery of the offer to the Ordering Party is decisive for meeting the submission deadline;

2) the offer in documentary form or electronic form (with a qualified electronic signature) should be sent to the e-mail address: tenders@vigo.com.pl, with note that the moment of registration of the offer on the Ordering Party’s servers is decisive for meeting the submission deadline. Maximum size of one e-mail cannot exceed 25 MB.

 

ENG_Request for proposal

Att 1 – Description of the subject of the order

ENG_Ann_2_Offer form

ENG_Att_3- Power of attorney form

PL_Zapytanie_ofertowe_

PL_Zał 1 – Opis przedmiotu zamówienia

PL_Zał nr 2 – Wzór formularza ofertowego

PL_Zał nr 3 – Wzór pełnomocnictwa

 

UWAGA!
W toku postępowania wpłynęła jedna oferta podlegająca odrzuceniu ze względu braku spełnienia wymogów formalnych Zapytania Ofertowego.