home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/62 z dnia 12 października 2021 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/62 z dnia 12 października 2021 r.

Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy pomiarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

 1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa niezbędna do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 2. Przedmiotem zamówienia jest wysokotemperaturowe czyszczenie części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4.
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje czyszczenie następujących elementów:
  Rozeta (S/N: 100215823) – 2 szt.
  Płyta sufitowa (S/N: 100201394) – 2 szt.
  Górny talerzyk 5,1″ (S/N: 100064661) – 1 szt.
  Obręcz górna (S/N: 100244268) – 1 szt.
  Obręcz środkowa (S/N: 100244273) – 1 szt.
  Obręcz dolna (S/N: 100244247) – 1 szt.
  Płyta dolna 12×4″ (S/N: 100239770) – 1 szt.
  Satelity – 30 szt.
  Płyta kwarcowa – 1 szt.

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: najszybciej jak to możliwe, nie później niż 6 tygodni od daty złożenia zamówienia.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 15 października 2021 r.

 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis Zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach do publikacji.

UWAGA!
W dniu 18.10.2021 Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepsza ofertę złożyła firma:
Advanced Furnace Technology Ltd
18 CHEDDARS LANE
CAMBRIDGE
CB5 8LD