home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/15/2019 z dnia 25 maja 2020 r. zmienione w dniu 5 czerwca 2020 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/15/2019 z dnia 25 maja 2020 r. zmienione w dniu 5 czerwca 2020 r.

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają wysokotemperaturowe czyszczenie części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4 Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty – zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

UWAGA! W dniu 29.05.2020 r. Zamawiający zmienił treść zapytania ofertowego zgodnie z listą zmian załączoną w pliku:

„lista-zmian-29.05.2020-list-of-changes-29.05.2020”.

W dniu 3.06.2020 r. Zamawiający zmienił treść zapytania ofertowego zgodnie z listą zmian załączoną w pliku:

„lista-zmian-03.06.2020-list-of-changes-03.06.2020”.

W dniu 5.06.2020 r. Zamawiający zmienił treść zapytania ofertowego zgodnie z listą zmian załączoną w pliku:

„lista-zmian-05.06.2020-list-of-changes-05.06.2020”.

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 8.06.2020 r.

 

WARNING! On 29.05.2020, the Employer changed the content of the request for quotation in accordance with the list of changes attached in the file: „lista-zmian-29.05.2020-list-of-changes-29.05.2020”.

On 05.06.2020, the Employer changed the content of the request for quotation in accordance with the list of changes attached in the file: „lista-zmian-03.06.2020-list-of-changes-03.06.2020”.

On 05.06.2020, the Employer changed the content of the request for quotation in accordance with the list of changes attached in the file: „lista-zmian-05.06.2020-list-of-changes-05.06.2020”.

The Employer extended the deadline for submission of tenders to 8/06/2020 .

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Dostawca powinien wykonać zamówienie w terminie do 3 tygodni od daty otrzymania przedmiotów zamówienia.

Termin składania ofert: 8.06.2020 r. 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.