home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/45 z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/45 z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19.Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego drobnych elementów mechanicznych o dużej dokładności wykonania według specyfikacji:
ZWP-BTO8-R002 Szablon TO8 10 szt.
ZWP-BTO8-R003 – Pakiet TO8 10 szt.
ZWP-BTO8-R007 – Śruba moletowana M4 20 szt.
ZWP-BTO8-R009 – Podstawa rusztu komory TO8 10 szt.
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji Zamówienia:
Najszybciej jak to możliwe nie później niż 2 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy DAP Incoterms 2020. DAP (delivery at place) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego na terenie wskazanym przez kupującego (fabryka, zakład itp.).

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 31 sierpnia 2021 r.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

UWAGA!
W dniu 01.09.2021 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
PPHU NARZĘDZIOWNIA PRYCIŃSKI
Feliksów, ul. Stołeczna 121
05-083 ZABORÓW
NIP 5222713915