home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/3 z dnia 31 lipca 2020 r. zmienione w dniu 7 sierpnia 2020 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/3 z dnia 31 lipca 2020 r. zmienione w dniu 7 sierpnia 2020 r.

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę 9 kg rtęci dla wytwarzania warstw epitaksjalnych MCT
(tellurku kadmu i rtęci, MCT, MerCad Telluride, MerCadTel, MerCaT lub CMT) –  Zamawiający – VIGO Photonics S.A.  –  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

UWAGA: W dniu 7 sierpnia 2020 r. Zamawiający zmienił treść zapytania ofertowego w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Treść zamian w załączonym pliku „lista zmian 20200807”

Przedłużono termin składania ofert do 13 sierpnia 2020 r.

NOTE: On August 7, 2020, the Ordering Party changed the content of the inquiry regarding the detailed description of the subject of the contract. The content of the changes in the attached file „lista zmian 20200807”.

The deadline for submitting offers has been extended to August 13, 2020.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

35 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Przez termin realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego zgodnie z ofertą.

Termin składania ofert: 13 sierpnia 2020 r. 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

Dokumentacja załączona do ogłoszenia publikowana jest w języku polskim i angielskim.

Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pod nazwą  „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.