home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/2/2020 z dnia 31.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/2/2020 z dnia 31.03.2020 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia są materiały – okna o wysokiej przeźroczystości w IR zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w załączniku (wersja polska i angielska). Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z wyodrębnionych części. Każda z części zapytania ofertowego będzie oceniana tak samo wedle zgodności z parametrami technicznymi oraz według kryterium oceny ofert.

 

Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od dnia złożenia zamówienia

Termin składania ofert: do 3 kwietnia 2020 r. 

Ofertę należy złożyć: 1) na piśmie w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ale jeżeli oferta zostanie wysłana pocztą, decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, aby dotrzymać terminu składania ofert,
lub 2) drogą elektroniczną na adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl, z zastrzeżeniem maksymalnego rozmiaru jednej wiadomości 25 MB.
lub 3) pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem, z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekraczać 25 MB – w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną, o której mowa w pkt 2) i 3) w celu zachowania terminu składania ofert, decydującą datą jest data rejestracji wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego, z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.