home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr RPO-WG/14 z dnia 29 stycznia 2021 r. dotyczące dostawy do siedziby Zamawiającego 20 kg rtęci do wytwarzania warstw epitaksjalnych MCT, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr RPO-WG/14 z dnia 29 stycznia 2021 r. dotyczące dostawy do siedziby Zamawiającego 20 kg rtęci do wytwarzania warstw epitaksjalnych MCT, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wieloelementowe detektory podczerwieni do bezkontaktowej diagnostyki multifunkcjonalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), nr wniosku o dofinansowanie:RPMA.01.02.00-14-b451/18 umowa z dnia 28 lutego 2020 r. nr: RPMA.01.02.00-14-b451/18 zawarta z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 20 kg rtęci do wytwarzania warstw epitaksjalnych MCT (tellurku kadmu i rtęci, MCT, MerCad Telluride, MerCadTel, MerCat lub CMT), o czystości nie mniejszej niż 99,99999% w szczelnych ampułach ze szkła- zgodnie ze specyfikacją wynikającą z zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 5.02.2021 r.

Termin realizacji: 35 dni od dnia zawarcia umowy.

Szczegółowy opis Zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym  i załącznikach  do ogłoszenia.
Link do Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29701

 

Rozstrzygnięcie: Brak ofert