home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr MRN-WS/8 z dnia 26 listopada 2021 r. dostawę gazu PH3

Zapytanie ofertowe nr MRN-WS/8 z dnia 26 listopada 2021 r. dostawę gazu PH3

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Nowe przezroczyste elektrody dla laserów VCSEL” w ramach konkursu „M-era-Net” akronim projektu TRAVEL współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego gazu – fosforowodoru (PH3), którego szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego

Termin realizacji Zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 1 czerwca 2022 r.

Dostawa zostanie zrealizowana wyłącznie w dniu roboczym, tj. od poniedziałku do piątku, bez sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 3 grudnia 2021 r.

Zasady postępowania opisane są szczegółowo w załączonym pliku w wersji polskiej i angielskiej.

UWAGA!
W dniu 10.12.2021 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
Nippon Gases Belgium NV
Nijverheidsstraat 4
Oevel Belgium