Raport bieżący numer 39/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 17 listopada 2023 roku otrzymał od spółki Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej w imieniu Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, będącego akcjonariuszem Emitenta, zgłoszenie Pana Waldemara Maja na Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Zgłoszenie wpłynęło w związku ze zwołanym na dzień 20 listopada 2023 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta oraz punktem 9 porządku obrad przewidującym podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej. Do przedmiotowego zgłoszenia zostały załączone życiorys kandydata oraz oświadczenie. Zgodnie z oświadczeniem Pan Waldemar Maj spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1302 z późn. zm.) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 roku.
Zgłoszenie kandydata, życiorys oraz oświadczenie stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (tj. z dnia 28 października 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) oraz § 19 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).