Raport bieżący numer 38/2023 z dnia 15listopada 2023 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), informuje, że w dniu 15 listopada 2023 roku wpłynęło do Emitenta od pana Krzysztofa Więcława, będącego akcjonariuszem Emitenta, zgłoszenie kandydatury pana Marcina Kubraka na Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Zgłoszenie wpłynęło w związku ze zwołanym na dzień 20 listopada 2023 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta oraz punktem 9 porządku obrad przewidującym podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej. Do przedmiotowego zgłoszenia zostały załączone CV kandydata oraz jego zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej. Zgłoszenie kandydata, CV oraz zgoda na kandydowanie stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 512, tekst jednolity) oraz § 19 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757).