Raport bieżący nume 12/2023 z dnia 4 m 2023 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 maja 2023 r. pomiędzy Emitentem a spółką niemiecką zawarta została umowa o dostawy detektorów. Wartość dostaw może wynieść od 2 887 440 EUR (tj. 13 251 039,65 zł według średniego kursu ogłoszonego przez NBP w dniu  oprzedzającym dzień zawarcia umowy) do 3 538 840 EUR (tj. 16 240 444,53 zł według średniego kursu ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy).


Umowa obejmuje dostawy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., z możliwością przesunięcia terminu dostawy najpóźniej do 31 marca 2024 r.


Wartość zawartej umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i tym samym stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą.


Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych oraz nie zastrzega warunków lub terminów rozwiązujących i zawieszających.


W umowie strony zawarły zapisy dotyczące możliwości odstąpienia od umowy w przypadku systematycznego niespełniania parametrów jakościowych produktów.


Pozostałe ustalenia nie odbiegają od powszechnie obowiązujących warunków rynkowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).