Raport bieżący numer 4/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Warsaw Equity Management S.A. o zmianie dotychczas posiadanej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Zawiadomienie i sprostowanie do zawiadomienia stanową załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji