Raport bieżący numer 17/2023_k z dnia 2 czerwca 2023 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), “) niniejszym dokonuje korekty Raportu Bieżącego nr 17/2023 z 12 maja 2023 r. Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na dzień 13 czerwca 2023 roku. Emitent informuje, że omyłkowo dołączył następujące błędne dokumenty:

• Projekty uchwał.
• Formularz pelnomocnictwa_word.
• Formularz pelnomocnictwa_pdf
• Formularz wykonywania prawa glosu_word.doc
• Formularz wykonywania prawa glosu_pdf
• Zawiadomienie o udzieleniu pelnomocnictwa w postaci elektronicznej_word
• Zawiadomienie o udzieleniu pelnomocnictwa w postaci elektronicznej_pdf
• Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej_word
• Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej_pdf
• Zgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem_word.docx
• Zgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem_pdf

Emitent omyłkowo załączył dokument – Projekty uchwał, zawierający projekt uchwały o wyborze Członka Rady Nadzorczej oraz dokumenty – Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej i Zgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem, pomimo że porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawiera punktu dotyczącego wyboru Członka Rady Nadzorczej.

Ponadto Emitent omyłkowo załączył pozostałe błędne dokumenty: Formularz pełnomocnictwa, Formularz wykonywania prawa głosu oraz Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje następujące dokumenty dotyczące ZWZ:

• Projekty uchwał.
• Formularz pelnomocnictwa_word.
• Formularz pelnomocnictwa_pdf
• Formularz wykonywania prawa glosu_word.doc
• Formularz wykonywania prawa glosu_pdf
• Zawiadomienie o udzieleniu pelnomocnictwa w postaci elektronicznej_word
• Zawiadomienie o udzieleniu pelnomocnictwa w postaci elektronicznej_pdf.

Przedmiotowe dokumenty są również dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem https://vigophotonics.com/pl/relacje-inwestorskie/o-vigo/walne-zgromadzenie/

W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 17/2023 z 12 maja 2023 r. i dołączonych do niego dokumentów pozostają bez zmian.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe