Raport bieżący numer 10/2021 z dnia 27 maja 2021 roku.

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2021 roku, godz. 11.00, które odbędzie się za pośrednictwem i przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z treścią projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ. Przedmiotowe dokumenty są również dostępne na stronie internetowej https://vigophotonics.com/relacje-inwestorskie/centrum-inwestora/walne-zgromadzenia/?vigoRok=2021.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 25 maja 2021 roku pozytywnie zaopiniowała zaproponowany porządek obrad ZWZ oraz sprawy mające być przedmiotem uchwał ZWZ (przy czym Rada Nadzorcza nie zajęła stanowiska w sprawie uchwał o udzieleniu absolutorium poszczególnym jej członkom).

Zindywidualizowana informacja o przetwarzaniu danych Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej VIGO_raport_roczny 2020 Uzasadnienie projektów uchwał Sprawozdanie RN z dzialnosci_2020 Raport bieżący – uchwała Zarządu ws. dywidendy Raport bieżący – uchwała RN ws. dywidendy Projekty uchwał na ZWZ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Informacja o liczbie akcji i głosów Formularz wykonywania prawa głosu Formularz wykonywania prawa głosu Formularz pełnomocnictwa Formularz pełnomocnictwaZgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniemVIGO_raport_roczny 2020Regulamin_glosowania_elektronicznego_202005291463537057Zgloszenie kandydata do Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2080, tekst jednolity) oraz § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757).