Raport bieżący numer 33/2023 z dnia 20 października 2023 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o umieszczeniu projektu Emitenta, pt. „Długofalowe detektory kaskadowe dla spektroskopii i FSO” (w skrócie: „Projekt”) na Liście projektów pozytywnie ocenionych w ramach I naboru konkursu Ścieżka Smart Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Pozytywna ocena projektu nie jest równoznaczna z zawarciem umowy i udzieleniem dofinansowania. Po zakończeniu procesu oceny projektów, PARP rozpoczęła obecnie czynności weryfikacyjne związane z udzielaniem dofinansowania dla projektów ocenionych pozytywnie.

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych Projektu wynosi 13 958 559,25 zł, zaś wysokość dofinansowania wynosi 9 371 626,00 zł, co stanowi 67,14 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Czas trwania Projektu i dofinansowania zarazem wynosi 36 miesięcy. Realizacja Projektu rozpocznie się 01.01.2024 r.

Projekt przewiduje realizację modułu B+R który będzie obejmował badania przemysłowe i prace rozwojowe których celem będzie opracowanie technologii kaskadowych detektorów podczerwieni i modułów detekcyjnych. Rezultatem tego projektu będą nowe produkty w postaci rodziny sensorów: detektory kaskadowe z materiałów III-V z obszarem aktywnym z supersieci- II rodzaju, zoptymalizowane na długofalowy zakres podczerwieni ≥ 10.6 µm pracujące bez chłodzenia kriogenicznego i na ich bazie moduły detekcyjne czyli detektory kaskadowe zintegrowane z elektroniką wzmacniającą i towarzyszącą. Będą to:

•Detektory i moduły detekcyjne z długofalowym immersyjnym detektorem kaskadowym do zastosowań w spektroskopii.
•Szybkie detektory i moduły o paśmie ≥ 3 GHz z długofalowym immersyjnym detektorem kaskadowym.
•32 elementowe linijki detektorów kaskadowych i moduły z linijką detektorów kaskadowych.

Będą to nowe produkty przeznaczone głównie na rynki zagraniczne dla producentów systemów optoelektronicznych. Efektem końcowym projektu będą opracowane wszystkie etapy technologii detektorów.
Mając na uwadze wartość uzyskanego dofinansowania Emitent ocenia, iż będzie ono miało istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej, realizacji strategii i perspektyw rozwoju Emitenta.

Realizacja Projektu jest ciągiem dalszym realizacji założeń Strategii Spółki na lata 2021– 2026, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2021 w dniu 16.06.2021 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”)