Korekta raportu okresowego- jednostkowego raportu kwartalnego za I
kwartał 2022 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2
Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść
raportu RB 6/2022:

Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowegoraportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku, podanego do publicznej wiadomości w dniu 6 maja 2022 roku. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 rok błędnie zamieścił dane w Skróconym Śródrocznym Sprawozdaniu z Sytuacji Finansowej w pozycji Pozostałe kapitały. Była to oczywista pomyłka pisarska, polegająca na braku aktualizacji tej pozycji na prawidłową. Spółka przekaże w dniu dzisiejszym skorygowany kompletny raport kwartalny zawierający poprawne dane.W załączeniu przesyłamy załącznik z prawidłowym Skróconym Śródrocznym Sprawozdaniu z Sytuacji Finansowej Spółki. Szczegółowa podstawa prawna § 15 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Korekta raportu okresowego- jednostkowego raportu kwartalnego za I
kwartał 2022 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2
Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu RB 7/2022:

Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie
Mazowieckim przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego
raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku, podanego do publicznej
wiadomości w dniu 6 maja 2022 roku. Zarząd Spółki wyjaśnia,
iż publikując Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 rok błędnie
zamieścił dane w Skróconym Śródrocznym Sprawozdaniu z
Sytuacji Finansowej w pozycji Wynik finansowy bieżącego okresu (na dzień
31.03.2021). Była to oczywista pomyłka pisarska, polegająca na braku
aktualizacji tej pozycji na prawidłową. Spółka przekaże w
dniu dzisiejszym skorygowany kompletny raport kwartalny zawierający
poprawne dane. W załączeniu przesyłamy załącznik z prawidłowym
Skróconym Śródrocznym Sprawozdaniu z Sytuacji Finansowej Spółki. Szczegółowa
podstawa prawna § 15 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.