Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 r. obejmujące okres od 1 stycznia 2018 do 30 września 2018 roku.