Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „ZWZ”) na dzień 26 czerwca 2018 roku, godz. 10:00, w siedzibie Emitenta w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z treścią projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ. Przedmiotowe dokumenty są również dostępne na stronie internetowej https:/www.vigophotonics.com/relacje-inwestorskie/wza/wza2018

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 29 maja 2018 roku pozytywnie zaopiniowała zaproponowany porządek obrad ZWZ oraz sprawy mające być przedmiotem uchwał ZWZ (przy czym Rada Nadzorcza nie zajęła stanowiska w sprawie uchwał o udzieleniu absolutorium poszczególnym jej członkom).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 512, tekst jednolity) oraz § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757).