home-icon/Home / Public orders / Zapytanie Ofertowe z dnia 16 czerwca 2021 r. nr SDM-WG/28

Zapytanie Ofertowe z dnia 16 czerwca 2021 r. nr SDM-WG/28

Zamówienie: niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych – w całości wpłaconym (dalej jako: „Zamawiający”).

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polaryzatorów, okien BaF2, okien ZnSe oraz okien szafirowych (Al2O3), których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji zamówienia wynosi 3 tygodnie od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy EXW Incoterms 2020. EXW (ex works) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego na terenie wskazanym przez dostawcę (fabryka, zakład itp.).

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 21 czerwca 2021 r.
Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Szczegóły postępowania w Zapytaniu ofertowym.

UWAGA!
W toku postępowania nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.