home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe z dnia 1 grudnia 2020 r. nr TSM-WS/1na dostawę 27 kg arsenowodoru.

Zapytanie ofertowe z dnia 1 grudnia 2020 r. nr TSM-WS/1na dostawę 27 kg arsenowodoru.

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę

Arsenowodoru (AsH3)            27 kg

–  Zamawiający – VIGO Photonics S.A.  –  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

14 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza szybszej dostawy przedmiotu zamówienia jak na tydzień wcześniej. Wtedy wymagana jest wyraźna zgoda Zamawiającego.

Termin składania ofert: 9.12.2020 r. 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

UWAGA . w dniu 7.12.2020 r. Zamawiający dokonał poprawy omyłki pisarskiej w treści znaku postępowania zgodnie z wyjaśnieniami znajdującymi się w liście zmian. Zamawiający zmienił stosownie wskazane dokumenty. Zmiana nie wpływa na treść oferty ani też przygotowanie ofert a także na termin składania ofert. Zmienione pliki zostały opatrzone datą.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą „Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości” w ramach konkursu TECHMATSTRATEG1/2017, umowa o dofinansowanie z dnia 18 grudnia 2017 r. nr TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

10 grudnia 2020 r. : Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne – zgodności przedmiotu zamówienia z opisem.