home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe z 29 stycznia 2021 r. nr ZOZ-2_21 na dostawę stanowiska do pomiarów elektrycznych – stacja pomiarowa (wg. wymogów i specyfikacji technicznej zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia).

Zapytanie ofertowe z 29 stycznia 2021 r. nr ZOZ-2_21 na dostawę stanowiska do pomiarów elektrycznych – stacja pomiarowa (wg. wymogów i specyfikacji technicznej zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia).

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, wraz z podłączeniem, uruchomieniem i szkoleniem rozruchowym pracowników, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu „Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o dofinansowanie z dnia 30 lipca 2019 r. nr POIR.03.02.02-00-1638/18-00) w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Towarem potrzebnym do realizacji projektu jest stanowisko do pomiarów elektrycznych – stacja pomiarowa, zgodna ze specyfikacją zawartą w punkcie 5 opisu przedmiotu zamówienia oraz rozruchowe szkolenie pracowników zgodnie z listą zawartą w punkcie 2.3 opisu przedmiotu zamówienia (wg. wymogów i specyfikacji technicznej zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Szczegółowy opis znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

Z uwagi na ograniczoną funkcjonalność portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający wszelkie zmiany dokumentacji Zapytania Ofertowego oraz bieżący, aktualny stan dokumentacji Zapytania Ofertowego będzie publikował na stronie https://vigophotonics.com/o-nas/zamowienia/. link do strony na Bazie Konkurencyjności:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29670

Termin realizacji Zamówienia: do 20 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Kod według Wspólnego słownika zamówień (CPV)
38300000-8 – przyrządy do pomiaru

Termin składania ofert

    • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 marca 2021 r.
    • Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
    • Rozstrzygnięcie: 
    • Wpłynęła jedna oferta: Tespol sp. z o.o. ul. Klecińska 125, 54-413 z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 marca 2021 r. Ostateczna cena oferty 1 335 000,00 zł (po negocjacjach) jest zgodnie z treścią Zapytania ofertowego ceną netto.