home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe SDM-WS/76 z dnia 19 lipca 2022 r. na processing typu QCL

Zapytanie ofertowe SDM-WS/76 z dnia 19 lipca 2022 r. na processing typu QCL

Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy pomiarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

  1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa niezbędna do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
  2.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie processingu struktur epitaksjalnych z materiałów związków III-V typu QCL według parametrów określonych przez Zamawiającego, których szczegółowy opis znajduję się w punkcie nr 2.3 Zapytania Ofertowego

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Processing 6 szt. struktur epitaksjalnych z materiałów związków III-V typu QCL obejmuje poniższy zakres
czynności:
 konstrukcja „double trench”,
 trawienie ICP-RIE,
 długość chipa 2mm,
 charakteryzacja 3 chipów z płytki (z każdego 1cm2 fragmentu; pomiar impulsowy napięcie-prądmoc optyczna),
Ilość płytek, na których mają zostać wykonane poniższe kroki: 6 szt. (6 x 1cm2 )

Termin wykonania: od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do 30 grudnia 2022 r. Wykonawca zrealizuje poszczególne partie zamówienia w terminie 14 dni roboczych od dnia zlecenia
ich przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ostatecznego terminu wykonania umowy wskazanego powyżej.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 22 lipca 2022 r.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis Zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach do publikacji.

UWAGA!
W dniu 25.07.2022 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ ­ INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI
ul. ALEJA LOTNIKÓW, nr 32/46,