home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe SDM-WS/52 z dnia 21 lipca 2021 r. na regenerację kolumny scrubbera oraz dostawę części zamiennych.

Zapytanie ofertowe SDM-WS/52 z dnia 21 lipca 2021 r. na regenerację kolumny scrubbera oraz dostawę części zamiennych.

Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy pomiarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

 1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa niezbędna do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i
 2. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na regeneracji wkładu kolumn scrubbera System S/N: CS18A439 Kolumna C1 CS200SA S/N oraz kolumna C2 CC025A, dostawa czujnika gazu ASH3 oraz elektrozaworu do pompki jednostki próbkującej – w ramach usług serwisowych i zakupu części zamiennych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) Wymiana absorberów zgodnie z następującą konfiguracją:
  DEZ (Dietylocynk (DEZn)) < 2 mg/m3 (Zn)
  TMA (Trimetyloglin (TMAl)) < 2 mg/m3 (Al)
  TMG (Trimetylogal (TMGa)) < 3 mg/m3 (Ga2O3)
  TMl (Trimetyloind (TMIn)) < 0.1 mg/m3 (In)
  CBr4 (Tetrabromometan) < 1 ppm (HBr)
  AsH3 (Arsenowodór) < 0.05 ppm
  PH3 (Fosforowodór) < 0.1 ppm
  SiH4 (Silan) < 5 ppm
  [H2,N2] – Wodór, Azot
  2) Dostawa czujnika gazu AsH3, 0-1ppm.
  3) Dostawa elektrozaworu do pompki jednostki próbkującej.

Termin wykonania: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą. Poprzez termin realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się dostarczenie wszystkich zamówionych elementów przedmiotu zamówienia i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 26 lipca 2021 r.

 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis Zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach do publikacji.

W dn. 26.07.2021 r. Zamawiający anulował postępowanie przetargowe.