home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe SDM-WS/51 z dnia 6 lipca 2021 r. na preparatykę (przygotowanie lameli w technologii Xe-PFIB (skupionej wiązki jonów plazmy ksenonu)) oraz wykonanie pomiarów trzech próbek – struktur epitaksjalnych materiałów półprzewodnikowych III-V techniką HRTEM (High resolution transmission electron microscope) z wykorzystaniem EDS (Energy dispersive x-ray spectroscopy) oraz HAADF (High-angle annular dark-field)

Zapytanie ofertowe SDM-WS/51 z dnia 6 lipca 2021 r. na preparatykę (przygotowanie lameli w technologii Xe-PFIB (skupionej wiązki jonów plazmy ksenonu)) oraz wykonanie pomiarów trzech próbek – struktur epitaksjalnych materiałów półprzewodnikowych III-V techniką HRTEM (High resolution transmission electron microscope) z wykorzystaniem EDS (Energy dispersive x-ray spectroscopy) oraz HAADF (High-angle annular dark-field)

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179.

Przedmiotem Zamówienia jest preparatyka i pomiar próbek struktur niezbędnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest preparatyka (przygotowanie lameli w technologii Xe-PFIB (skupionej wiązki jonów plazmy ksenonu)) oraz wykonanie pomiarów trzech próbek – struktur epitaksjalnych materiałów półprzewodnikowych III-V techniką HRTEM (High resolution transmission electron microscope) z wykorzystaniem EDS (Energy dispersive x-ray spectroscopy) oraz HAADF (High-angle annular dark-field). Próbki zostaną dostarczone przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku numer 1 do Zapytania ofertowego.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca powinien udostępniać Zamawiającemu wyniki wykonanej usługi, w postaci raportu z załączonymi wykonanymi obrazami, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania struktury, przy czym termin wykonania usługi nie będzie dłuższy niż 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy i Zamawiający uwzględni to w terminarzu zleceń pomiaru poszczególnych struktur.

Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 12 lipca 2021 r.

 

Informacja o rozstrzygnięciu: najlepszą ofertę złożył:

Nanores Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000561342, posiadająca numer NIP: 8982212066, REGON: 361709380,