home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe SDM-WS/31 z dnia 20 stycznia 2021 r. dotyczące regeneracji wkładu kolumny scrubbera System S/N: CS18A439 Kolumna CS200PS S/N CC3550/CC3549 Kolumna S/N CC3103 typ: CC025A oraz dostawy czujnika gazu ASH3 – w ramach usług serwisowych i zakupu części zamiennych.

Zapytanie ofertowe SDM-WS/31 z dnia 20 stycznia 2021 r. dotyczące regeneracji wkładu kolumny scrubbera System S/N: CS18A439 Kolumna CS200PS S/N CC3550/CC3549 Kolumna S/N CC3103 typ: CC025A oraz dostawy czujnika gazu ASH3 – w ramach usług serwisowych i zakupu części zamiennych.

Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy pomiarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

  1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa niezbędna do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i
  2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na regeneracji wkładu kolumny scrubbera System S/N: CS18A439 Kolumna CS200PS S/N CC3550/CC3549 Kolumna S/N CC3103 typ: CC025A oraz dostawa czujnika gazu ASH3 – w ramach usług serwisowych i zakupu części zamiennych.
  3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  • Wymiana absorbera zgodnie z następującą konfiguracją:

DEZ (Dietylocynk (DEZn)) < 2 mg/m3 (Zn)

TMA (Trimetyloglin (TMAl)) < 2 mg/m3 (Al)

TMG (Trimetylogal (TMGa)) < 3 mg/m3 (Ga2O3)

TMl (Trimetyloind (TMIn)) < 0.1 mg/m3 (In)

CBr4 (Tetrabromometan) < 1 ppm (HBr)

AsH3 (Arsenowodór) < 0.05 ppm

PH3 (Fosforowodór) < 0.1 ppm

SiH4 (Silan) < 5 ppm

[H2,N2] – Wodór, Azot

  • Dostawa czujnika gazu AsH3, 0-1ppm.

Termin wykonania: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą. Poprzez termin realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się dostarczenie wszystkich zamówionych elementów przedmiotu zamówienia i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 26 stycznia 2021 r.

 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis Zapytania ofertoweo znajduje się w ząłącznikach do publikacji.

Zamawijacy informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta:

LABSOFT Sp. z o.o.
ul. Puławska 469
02-844 Warszawa
Oferta została wybrana do zawarcia umowy.