home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe SDM-WS/12/2019 z 25 kwietnia 2020 r.

Zapytanie ofertowe SDM-WS/12/2019 z 25 kwietnia 2020 r.

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają preparatykę (przygotowanie lameli w technologii Xe-PFIB) oraz wykonanie pomiarów 10 próbek – struktur epitaksjalnych materiałów półprzewodnikowych III-V techniką HRTEM z wykorzystaniem EDS oraz HAADF (High-angle annular dark-field) – szczegółowy opis znajduje się w załączniku numer 1 do Zapytania ofertowego – Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty – zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym wraz załącznikami.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca powinien udostępniać Zamawiającemu wyniki wykonanej usługi w postaci raportu z załączonymi wykonanymi obrazami w terminie do 14 dni od daty otrzymania struktury od Zamawiającego. Termin dostaw przez Zamawiającego poszczególnych próbek będzie ustalany na bieżąco przez Strony w toku realizacji umowy zaś ostateczny termin wykonania nie może przypaść na termin późniejszy niż wskazany powyżej tj. 3 miesiące od zawarcia umowy.

Termin składania ofert: 04.05.2020 r. 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zamawiający informuje, o rozstrzygnięciu przetargu. Najlepszą ofertę przedstawił:

Nanores Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu KRS: 0000561342

Oferta otrzymała 100 punktów zgodnie z metodologią obliczania oceny.