home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe PMR-3_23 z dnia 29 grudnia 2023 r. na dostawę chłodziarek termoelektrycznych

Zapytanie ofertowe PMR-3_23 z dnia 29 grudnia 2023 r. na dostawę chłodziarek termoelektrycznych

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Opracowanie wysokotemperaturowych detektorów podczerwieni wykorzystujących wzmocnienie plazmonowe (akronim PEMIR)” wybranego w ramach 4. Konkursu Programu Współpraca Polska – Turcja współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr. Umowy: POLTUR4/PEMIR/2/2021 Zamawiający – VIGO Photonics S.A. – zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego chłodziarek termoelektrycznych, których szczegółowy opis w tym ilości, znajdują się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego

Termin realizacji Zamówienia:

2 tygodnie od dnia złożenia zamówienia

 

Termin składania ofert 05.01.2024 r. 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

 

UWAGA!

W dniu 08.01.2023 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:

PC Thermion

Tenistaya Street 9/11

65009 Odessa, Ukraina

 

Zapytanie ofertowe

Zał_1_Opis-przedmiotu-zamowienia

Zał 2 – Wzór formularza ofertowego

Zał 3 – Wzór pełnomocnictwa

Request for proposal

Att_1_Description-of-the-order

Att 2 – Offer form

Att 3 – Power of attorney form