home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe PMR-2_23 z dnia 6 lipca 2023 r.

Zapytanie ofertowe PMR-2_23 z dnia 6 lipca 2023 r. na chłodziarki termoelektryczne

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Opracowanie wysokotemperaturowych detektorów podczerwieni wykorzystujących wzmocnienie plazmonowe (akronim PEMIR)” wybranego w ramach 4. Konkursu Programu Współpraca Polska – Turcja współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr. Umowy: POLTUR4/PEMIR/2/2021 Zamawiający – VIGO Photonics S.A. – zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa chłodziarek termoelektrycznych, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia: Całe zamówienie powinno zostać zrealizowane nie później niż 7 tygodni od złożenia zamówienia.

Termin realizacji zamówienia obejmuje przekazanie towaru Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego.

 

Termin składania ofert – 13 lipca 2023 r.

 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Zamawiający załącza Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

 

 

UWAGA!
W toku postępowania wpłynęła nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe (3) (1)

Zał 1 – Opis przedmiotu zamówienia (8) (1)

Zał 2 – Wzór formularza ofertowego (10)

Zał 3 – Wzór pełnomocnictwa (3)

Zał 4- NDA (2)

Request for proposal (1) (1)

Att 1 – Order description (2) (1) (1)

Att 2 – Offer form (7)

Att 3 – Power of attorney form (3)

Att 4 NDA (2)