home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe PMR-1_23 z dnia 17 maja 2023 r.

Zapytanie ofertowe PMR-1_23 z dnia 17 maja 2023 r. na maski do fotolitografii

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Opracowanie wysokotemperaturowych detektorów podczerwieni wykorzystujących wzmocnienie plazmonowe (akronim PEMIR)” wybranego w ramach 4. Konkursu Programu Współpraca Polska – Turcja współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr. Umowy: POLTUR4/PEMIR/2/2021 Zamawiający – VIGO Photonics S.A. – zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa masek 4″ i 5″ do fotolitografii, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia: Całe zamówienie powinno zostać zrealizowane nie później niż 30 września 2023 r. Zamawiający planuje realizować zamówienie partiami. Dostawy poszczególnych partii zamówienia powinny zostać zrealizowane nie później niż 1 tydzień od dnia złożenia zamówienia konkretnej partii.

Termin realizacji zamówienia obejmuje przekazanie towaru Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego.

 

Termin składania ofert – 24 maja 2023 r.

 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Zamawiający załącza Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

UWAGA dnia 25.05.2023 Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia. 

W toku postępowania do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe PMR-1_23

Zał 1 – Opis przedmiotu zamówienia PMR-1_23

Zał 2 – Wzór formularza ofertowego PMR-1_23

Zał 3 – Wzór pełnomocnictwa PMR-1_23

Request for proposal PMR-1_23

Att 1 – Order description PMR-1_23

Att 2 – Offer form PMR-1_23

Att 3 – Power of attorney form PMR-1_23